آزمون های تحصیلی آنلاین

آزمون های جامع آنلاین

برگزاری آزمون های مقدماتی و پیشرفته ویژه مقاطع تحصیلی چهارم تا دوازدهم

ریاضی / آمار / حسابان / هندسه / گسسته و …

نحوه ورود به آزمون های آنلاین

جهت آموزش و راهنمایی چگونگی ورود و استفاده از آزمون های آنلاین موسسه، ۴ ویدئو از بخش های مختلف تهیه و در اختیار شما قرار دادیم.

چنانچه در هریک از موارد زیر، دچار مشکل بودید! حتما ویدئو مربوطه را مشاهده بفرمایید.

پخش ویدیو

وارد شدن به حساب کاربری آزمون

پخش ویدیو

نحوه شرکت در آزمون

پخش ویدیو

شرکت در آزمون های پولی

آزمون های مقطع چهارم تا نهم

لینک های ورودی به بخش آزمون ها بترتیب از کلاس چهارم تا کلاس نهم

هر بخش بصورت جداگانه قرار داده شده و هر کلاس دو آزمون مقدماتی و پیشرفته خواهد داشت.

سـال تحصیلـی چهـارم

مقدماتـی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

پیشرفتـه

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

سـال تحصیلـی پنجـم

مقدماتـی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

پیشرفتـه

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

سـال تحصیلـی ششـم

مقدماتـی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

پیشرفتـه

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

سـال تحصیلـی هفتـم

مقدماتـی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

پیشرفتـه

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

سـال تحصیلـی هشتـم

مقدماتـی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

پیشرفتـه

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

سـال تحصیلـی نهـم

مقدماتـی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

پیشرفتـه

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

آزمون های مقطع دهم تا دوازدهم

لینک های ورودی به بخش آزمون ها بترتیب از کلاس چهارم تا کلاس نهم

هر بخش بصورت جداگانه قرار داده شده و هر کلاس دو آزمون مقدماتی و پیشرفته خواهد داشت.

سـال تحصیلـی دهـم ریاضی فیزیک

ریاضی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

فیزیک

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

شیمی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

سـال تحصیلـی دهـم تجربی

ریاضی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

فیزیک

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

شیمی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

زیست

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

سـال تحصیلـی یازدهـم ریاضی فیزیک

ریاضی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

فیزیک

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

شیمی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

سـال تحصیلـی یازدهـم تجربی

ریاضی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

فیزیک

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

شیمی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

زیست

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

سـال تحصیلـی دوازدهـم ریاضی فیزیک

ریاضی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

فیزیک

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

شیمی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

سـال تحصیلـی دوازدهـم تجربی

ریاضی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

فیزیک

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

شیمی

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.

زیست

روز
ساعت‌
دقیقه
ثانیه
زمان این آزمون به پایان رسید.
پرداخت شهریه
خانه
آزمون های آنلاین
تماس با ما