امور نمایندگان

null
null
دفتر مرکزی گرگان : گرگان – گلشهر ۱۷</p> <div class='sections_group'> <div class='entry-content'> <div class='section the_content has_content'> <div class='section_wrapper'> <div class='the_content_wrapper'> <p>۰۹۱۱۶۴۴۵۰۰۱ – ۰۱۷۳۲۵۴۸۲۲۷ – ۰۱۷۳۲۵۵۳۳۸۵</p> <hr /> <p>دفتر شعبه اول:گرگان -دخانیات دوم- دبستان رشدیه</p> <div class='sections_group'> <div class='entry-content'> <div class='section the_content has_content'> <div class='section_wrapper'> <div class='the_content_wrapper'> <p>۰۹۱۱۳۷۵۰۲۳۵</p> <p>نمایندگی آقای همدانی</p> <hr /> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class='section section-page-footer'> <div class='section_wrapper clearfix'> <div class='column one page-pager'> <p>دفتر شعبه دوم: گرگان – چهارراه گلها نبش بهاران یکم</p> <div class='sections_group'> <div class='entry-content'> <div class='section the_content has_content'> <div class='section_wrapper'> <div class='the_content_wrapper'> <p>۰۹۱۱۳۷۵۲۱۹۷</p> <p>نمایندگی آقای نصرتی</p> <hr /> <p><strong>گنبد کاووس</strong> : خیابان طالقانی شرقی- روبروی آموزش و پرورش</p> <p>تلفن تماس: ۰۹۱۱۹۶۸۳۲۰۰</p> <p>به نمایندگی خانم بادپا</p> <hr /> <div class='ult-tooltipster-content ult-responsive' data-ultimate-target='#hotspot-tooltip-9266 .ult-tooltipster-content' data-responsive-json-new='{"font-size":"","line-height":""}'> <div class='sections_group'> <div class='entry-content'> <div class='section the_content has_content'> <div class='section_wrapper'> <div class='the_content_wrapper'> <div class='sections_group'> <div class='entry-content'> <div class='section the_content has_content'> <div class='section_wrapper'> <div class='the_content_wrapper'> <p><strong>بندر ترکمن</strong><span style='font-size: 12px;'><strong> : </strong>خیابان آزادی- آزادی هفده- انتهای کوچه</span></p> <div class='sections_group'> <div class='entry-content'> <div class='section the_content has_content'> <div class='section_wrapper'> <div class='the_content_wrapper'> <p>تلفن تماس: ۰۹۱۱۳۷۱۸۴۷۷</p> <p>به نمایندگی آقای حسن مطلق</p> <hr /> <div class='ult-tooltipster-content ult-responsive' data-ultimate-target='#hotspot-tooltip-9266 .ult-tooltipster-content' data-responsive-json-new='{"font-size":"","line-height":""}'> <div class='sections_group'> <div class='entry-content'> <div class='section the_content has_content'> <div class='section_wrapper'> <div class='the_content_wrapper'> <div class='sections_group'> <div class='entry-content'> <div class='section the_content has_content'> <div class='section_wrapper'> <div class='the_content_wrapper'> <p><strong>خان ببین :</strong> خیابان امام- امام ۲۱- نبش کوچه دوم</p> <p>تلفن تماس: ۰۹۱۱۱۷۶۸۳۴۲</p> <p>به نمایندگی آقای برزمینی</p> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <div class='ult-tooltipster-arrow-top ult-tooltipster-arrow'></div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <p>
null

پرداخت شهریه