دبیران

معرفی کادر آموزشی 


حسین ولیان

پایه ششم پیشرفته پسران
ابوالحسن کلاسنگیانی

پایه سوم ابتدایی پسران


سارا جلالی

پایه ششم مقدماتی و ششم پیشرفته دختران


فرزانه دزیانی

پایه پنجم و ششم مقدماتی پسران


زهرا حاجی نجفی

پایه اول و دوم ابتدایی


شهناز رحمانی

پایه سوم دختران


زهرا خراسانی

پایه هفتم مقدماتی و هفتم پیشرفته دختراناصغر لاکتراش

پایه هفتم پیشرفته، هشتم پیشرفته، نهم پیشرفته و دهم پیشرفته پسران


زهرا خراسانی

پایه یازدهم


پرداخت شهریه