المنتور #۱۸۸۳

کانون بامداد

سیستم آموزشی کانون ریاضی بامداد به صورت ترمیک در قالب(۸۰ جلسه آموزشی می باشد که خود به دو نیم سال ۳۰ جلسه ای و یک ترم تابستان ۲۰ جلسه ای تقسیم شده است. تقویم آموزشی و زمانبندی دقیق این دوره ها به شرح ذیل می باشد.

  • نیمسال اول شامل ۳۰ جلسه (۲۸ جلسه تدریس – ۲ جلسه آزمون) شروع از مهرماه تا پایان دهه اول دی ماه
  • نیمسال دوم شامل ۳۰ جلسه (۲۸ جلسه تدریس – ۲ جلسه آزمون) شروع دهه اول بهمن ماه تا پایان اردیبهشت
  • ترم تابستان شامل ۲۰ جلسه از اول تیر ماه هر سال تا حداکثر دهم شهریور تعداد جلسات آموزشی در هر نیمسال با توجه به تقویم و تعطیلات رسمی موجود در بازه‌های زمانی ذکر شده ۲۸ تا ۳۰ جلسه هشتاد دقیقه ای می باشد..
پرداخت شهریه